Оператор на язовири и съоръженията към тях

Според разпоредбите на чл. 138в. ал.1 от Закона за водите /ЗВ/, ако собственикът на язовир и съоръженията към него не отговаря на изискванията за оператор на язовирна стенапо смисъла на този закон, той задължително възлага стопанисването, поддържането и осъществяването на техническата експлоатация на язовирната стена и на съоръженията към нея на лице, което отговаря на тези изисквания.

т.95. от §1 от Допълнителните разпоредби към ЗВ посочва: „оператор на язовирна стена“ е физическо лице хидроспециалист или юридическо лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях, възложени му от собственика;

Всички язовири на територията на страната се привеждат в съответствие с изискването на чл. 138в, ал. 1 в срок до 31.07.2016г. Собствениците/ползвателите трябва да възложат техническото стопанисване на язовирните стени и съоръженията на тях на хидроспециалист до тази дата. Ако собственика на язовир не отговаря на изискванията за оператор и не възложи стопанисването на хидроспециалист ДАМТ е в компетенциите си да наложи глоба от 10 000 до 50 000 лв.

Нашите специалисти ще Ви гарантират правилна експлоатация и техническо обследване на малки и големи язовирни стени и съоръжения към тях.

 

Съгласно Закона за водите експлоатация на язовир и прилежащите му технически съоръжение се извършва от хидроспециалист(инженер Хидротехническо строителство.) „Оператор на язовир“ е юридическо лице, разполагащо с хидроспециалисти.

"Оператор на язовир" е сравнително нова услуга за България.Операторът на язовир извършва дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирната стена и прилежащите й съоръжения - преливник, основен изпускател и др.

Дейността Оператор на язовир включва:

  • Операторът изпълнява измервания с контролно - измервателната система(КИС), в съответствие с програмата за технически контрол на язовира и прилежащите му съоръжение.
  • Операторът на язовир извършва първичната обработка на данните от контролно-измервателната система (КИС) на язовира.
  • Изготвянето на индивидуалната оценка на техническото състояние на язовира и съоръженията му също се извършва от оператора на язовира.
  • "Оператор на язовир" е юридическо лице, което осигурява организацията и участието на свои хидроспециалисти в провеждането на ежегодните технически прегледи на състоянието на язовирните стени & nbsp; и съоръженията към тях.
  • Изготвяне и актуализиране на програма за технически контрол на язовира и прилежащите му съоръжения.
  • Изготвяне и актуализиране на аварийните планове за действие.
  • Едно от задълженията на Оператор на язовир е да въвежда данни в информационната система на ДАМТН.
  • Изготвяне на периодични доклади за състоянието на язовирната стена и съоръженията към нея, също се извършва от оператора на язовира.

Досието на язовира се съставя, допълва, води и съхранява от оператора на язовира.Това са само част от задълженията и отговорностите ни като оператор на язовир.